Přihlásit se

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem internetové služby dostupné na adrese http://tipni.to (dále jen "Služba"), je R 21, s.r.o., Koráb 499, 666 01 Tišnov, IČ: 03738663 (dále jen "Provozovatel").
 2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen "Podmínky") s tím, že uživatelem se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen "Uživatel"). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu (dále jen "Registrace").
 3. Cílem Služby je umožnit Uživatelům získání cashback odměn za nákup služeb u třetích stran a bonusových odměn (dále jen "Odměny"). Služba je poskytována zdarma.

2. REGISTRACE

 1. Podmínkou možnosti získat Odměny je Registrace ve Službě, neboť uživatelský účet je nezbytný pro zaznamenávání a vyplácení Odměn. Uživatelský účet je Uživateli zřízen bezprostředně po provedení Registrace. Registraci do Služby je možné provést s využitím e-mailové adresy. Každý Uživatel je oprávněn provést zásadně jen jednu Registraci a je při ní povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při Registraci je uživatel povinen udržovat aktuální. Provedení více Registrací jedním Uživatelem s využitím nepravdivých údajů nebo poskytnutí jakýchkoliv shodných identifikujících údajů (např. telefonního čísla, čísla bankovního účtu) v rámci více Registrací se považuje za porušení těchto Podmínek. Službu je Uživatel povinen užívat a svůj uživatelský účet spravovat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.
 2. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, a to zasláním požadavku na email Provozovatele.
 3. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.

3. ODMĚNY

 1. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel sjednávání smluv zejména o hypotečním úvěru, o energetickém poradenství, o zastoupení při vyhledání, prodeji nebo pronájmu nemovitostí atp., resp. smluv mezi Uživatelem a smluvními partnery Provozovatele (dále jen "Partneři") s tím, že za zprostředkování Provozovatel inkasuje provizi (dále jen "Provize"), jejíž část je vrácena Uživateli jako cashback Odměna.
 2. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel sjednávání smluv o hypotéčním úvěru, resp. smluv mezi osobami, které prostřednictvím Služby doporučil Uživatel a smluvními partnery Provozovatele (dále jen "Partneři") s tím, že za zprostředkování Provozovatel inkasuje provizi (dále jen "Provize"), jejíž část je vrácena Uživateli jako cashback Odměna.
 3. Provozovatel není v žádném případě prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, které jsou předmětem nákupu, a není tak odpovědný za jejich poskytnutí, dodání a za případné vady, ani nelze u Provozovatele uplatňovat jiná práva související s nákupem.
 4. Základ pro výpočet Odměny (tj. zda zahrnuje daně a jiné poplatky, náklady na dopravu a užití platební metody, slevy apod.) určuje Provozovatel a může se tak u jednotlivých Partnerů lišit.
 5. Pro získání Odměny je nezbytné, aby smlouva mezi Uživatelem a Partnery byla uzavřena a ze strany Partnera byla vyplacena odměna Provozovateli.
 6. Pro výplatu odměny Provozovatelem musí mít Uživatel vyplněný uživatelský účet, a to včetně čísla bankovního účtu vedeného na shodné jméno jako je vedený uživatelský účet ve Službě. Odměny se vyplácí na základě žádosti Uživatele podané prostřednictvím rozhraní Služby.
 7. Provozovatel není povinen vyplatit Uživateli jakoukoliv Odměnu a Uživatel nemá na výplatu Odměny nárok v případě, že:
  1. Z důvodů na straně Uživatele nelze identifikovat uskutečněný nákup;
  2. Dojde k uplynutí doby platnosti Odměny dle těchto Podmínek;
  3. Uživatelský účet bude zrušen před podáním žádosti o výplatu Odměny;
  4. Partner nevyplatí Provozovateli provizi za zprostředkování uskutečněného nákupu;
  5. Odměna byla získána za současného porušení těchto Podmínek;
  6. Uživatel není oprávněn kontaktovat s žádostí o výplatu jakékoliv Odměny přímo Partnery.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Odměny mohou podléhat zdanění dle platných právních předpisů, a že za jejich zdanění je odpovědný výlučně Uživatel.

4. OCHRANA SOUKROMÍ

 1. Provozovatel je oprávněn nakládat s poskytnutými osobními údaji Uživatele způsobem, jenž je vymezen v těchto obchodních podmínkách.
 2. Provozovatel je oprávněn nakládat s poskytnutými osobními údaji třetích osob získaných od Uživatele pouze po přijetí pozitivního Prohlášení uživatele o poskytování osobních údajů třetích osob.
 3. Osobní údaje Uživatele a osobní údaje třetích osob, které poskytl Uživatel je Provozovatel oprávněn použít pro účely uskutečnění obchodního styku s Partnery, dále pro cílení reklamy, zejména pro poskytnutí třetím osobám za účelem mailingu, sms nabídek, přímého telefonního oslovení s nabídkami a dalšími obdobnými elektronickými komunikačními způsoby.
 4. Provozovatel zajistí, aby s poskytnutými osobními údaji třetími osobami za účelem uskutečnění obchodního styku či pro reklamní účely bylo nakládáno v rámci vymezeném těmito obchodními podmínkami.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Uživatel není oprávněn užívat Službu v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele a/nebo jejím účelem, zejména jakýmkoliv způsobem obcházet principy fungování Služby.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů Uživatelem, dle svého uvážení a povahy porušení, nepřipsat či nevyplatit Odměnu a/nebo zrušit jeho uživatelský účet bez náhrady.
 3. Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah, a to včetně Informací, mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese tipni.to a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv, zejména Partnerů.
 4. Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.
 6. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.
 7. Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výjimkou případů, kdy Uživatel jako spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze odchýlit.
 8. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 9. Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na stránce tipni.to/kontakt.
 10. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce.
 11. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.
 12. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: tipni.to/obchodni-podminky
 13. Toto znění Podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2019.

Začni tipovat

Váhání je ztráta času. Pojď objevovat všechny výhody, které spolupráce s námi nabízí.

Registrovat se a přidat první tip